นิเทศศูนย์อบรมครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

โพสต์20 พ.ย. 2560 19:31โดยระเบียบ สิทธิชัย
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้นิเทศจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ดร.นิติธร ปิลวาสน์ ศน.สัจพจน์ นามภักดี ศน.พิรุณ พึ่งพานิช นิเทศติดตามการดำเนินงานอบรมครูภาษาอังกฤษ ของศูนย์
Comments