นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี

โพสต์3 ธ.ค. 2560 23:52โดยระเบียบ สิทธิชัย
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 คณะศึกษานิเทศก์ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ดร.เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย ศน.รวิภัทร เหล่าคุ้ม และ 

ศน.สุวิมล อินทปันตี นิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์อบรมครูฯโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

Comments