กิจกรรมโครงการ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการเปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จ.สกลนคร

โพสต์7 ธ.ค. 2560 23:30โดยระเบียบ สิทธิชัย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัตมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

โพสต์4 ธ.ค. 2560 00:10โดยระเบียบ สิทธิชัย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ศน.ธรัตน์ มหายศนันท์ ศน.รวิภัทร เหล่าคุ้ม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี

โพสต์3 ธ.ค. 2560 23:52โดยระเบียบ สิทธิชัย

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 คณะศึกษานิเทศก์ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ดร.เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย ศน.รวิภัทร เหล่าคุ้ม และ 

ศน.สุวิมล อินทปันตี นิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์อบรมครูฯโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จังหวัดเชียงราย

โพสต์30 พ.ย. 2560 18:25โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2560 00:15 ]

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร หน.หน่วย ศน. ศน.สัจพจน์ นามภักดี ศน.พิรุณ พึ่งพานิช นิเทศการดำเนินงานของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต

โพสต์30 พ.ย. 2560 18:06โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2560 18:13 ]

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ดร.บุญญลักษณ์ พิมพา ดร.นิติธร ปิลวาสน์ และ ดร.ภัทรรินทร์ ชูมาก นิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จังหวัดภูเก็ต

นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์29 พ.ย. 2560 20:39โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2560 05:29 ]

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะศึกษานิเทศก์ สพฐ.นำโดย ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร หน.หน่วย ศน.ธรัตน์ มหายศนันท์ ศน.ตฤณ ก้านดอกไม้ นิเทศการดำเนินงานของศูนย์ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ศูนย์โรงเรียนสุรนารี

โพสต์28 พ.ย. 2560 17:51โดยระเบียบ สิทธิชัย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ดร.อาทิตยา ปัญญา และ ดร.วรรณพร สุขอนันต์ ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ได้นิเทศการดำเนินงานของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นิเทศศูนย์ Boot Camp โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

โพสต์24 พ.ย. 2560 19:13โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 17:43 ]

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คณะศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ประกอบด้วย ศน.กัญญา วัฒนถาวร ศน.ภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด และ ศน. สุวิมล อินทปันตี นิเทศการดำเนินงานของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 12 ของศูนย์ ณโรงเรียนเฉลิมขวัญ จังหวัดพิษณุโลก

นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ที่ มรภ.สกลนคร

โพสต์22 พ.ย. 2560 20:05โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2560 17:39 ]

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ดร.วรรณพร สุขอนันต์ และ ดร.ระเบียบ สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์ สพฐ.นิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์ Boot Camp  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค Boot Camp

โพสต์21 พ.ย. 2560 21:49โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2560 23:06 ]

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ที่ มรภ.เทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

1-10 of 20