กิจกรรมโครงการ

การรายงานผลการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp

โพสต์16 ก.พ. 2561 01:30โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2561 02:57 ]

การรายงานการอบรมครูภาษาอังกฤษ ในส่วนภูมิภาค Bootcamp ลิงค์นี้

 https://goo.gl/forms/KykIYjqJh7W1eSE42

เปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp

โพสต์14 ก.พ. 2561 20:01โดยระเบียบ สิทธิชัย

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561หม่อมหลวงปริยดา ดิษกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp

โพสต์29 ม.ค. 2561 23:52โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2561 23:58 ]

   

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการนิเทศโครงการ Boot Camp

โพสต์3 ม.ค. 2561 20:03โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2561 20:14 ]

หน้าเว็บประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90-1969446253377548/


ประชุมคณะนิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

โพสต์20 ธ.ค. 2560 01:10โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 21:59 ]

เมื่อวันที่19 ธันวาคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์ สพฐ.ประชุมสรุปผลการนิเทศศูนย์ Boot Camp ระดับภูมิภาค จำนวน 15 ศูนย์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการเปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จ.สกลนคร

โพสต์7 ธ.ค. 2560 23:30โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 22:00 ]

https://drive.google.com/a/esdc.go.th/file/d/1ZEaE4oVwcqtIF77JU738IjNjlvQAOCUL/view?usp=drive_web
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัตมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

โพสต์4 ธ.ค. 2560 00:10โดยระเบียบ สิทธิชัย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ศน.ธรัตน์ มหายศนันท์ ศน.รวิภัทร เหล่าคุ้ม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี

โพสต์3 ธ.ค. 2560 23:52โดยระเบียบ สิทธิชัย

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 คณะศึกษานิเทศก์ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ดร.เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย ศน.รวิภัทร เหล่าคุ้ม และ 

ศน.สุวิมล อินทปันตี นิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์อบรมครูฯโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จังหวัดเชียงราย

โพสต์30 พ.ย. 2560 18:25โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2560 00:15 ]

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร หน.หน่วย ศน. ศน.สัจพจน์ นามภักดี ศน.พิรุณ พึ่งพานิช นิเทศการดำเนินงานของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต

โพสต์30 พ.ย. 2560 18:06โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2560 18:13 ]

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ดร.บุญญลักษณ์ พิมพา ดร.นิติธร ปิลวาสน์ และ ดร.ภัทรรินทร์ ชูมาก นิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จังหวัดภูเก็ต

1-10 of 25