วิสัยทัศน์


"สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีทักษะและสมรรถนะในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ"


พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และการใช้ภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อของนักเรียนและเยาวชนไทย
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐาน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานหลักสูตร
ส่งเสริมและพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถตามมาตรฐานครูภาษาอังกฤษ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายและมาตรฐานหลักสูตร
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท ความต้องการ ความจำเป็นของพื้นที่และประเทศ
ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของบุคลากรเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เผยแพร่ ให้บริการการศึกษาด้านองค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะและการประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการการสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง