ความเป็นมาโครงการ


"ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่างๆและค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันมีคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารถึงจำนวน 2,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ประชากรไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาต่อรองสำหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล"


ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยการประกาศนโยบายให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1 โดยกำหนดให้มีการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป ในปี 2538 และได้ประกาศใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ.2539 รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการเปิดโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียน English Program ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน แม้จะมีมาตรการดังกล่าวแต่ยังไม่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเท่าที่ควรในปี 2549 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ โดยใช้วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร การสร้างความเสมอภาคในโอกาสการเรียนภาษาอังกฤษและการสร้างบรรยากาศและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนและได้เสนอ "แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (พ.ศ.2549-2553)" ยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (พ.ศ.2549-2553) รวมทั้งคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาด้านการต่างประเทศ ได้จัดทำรายงานการศึกษาสภาพปัญหาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและให้ข้อเสนอแนะไว้คือ การจัดตั้งสถาบันภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในระดับการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นระดับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างทักษะพื้นฐานและเจตคติต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชนซึ่งจะต้องเรียนรู้และพัฒนาไปสู่ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการแสวงหาความรู้เพื่อการปฏิบัติงานและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อเนื่องจากสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังมีปัญหาอยู่มาก เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และการวัดประเมินผลทางภาษา และปัญหาที่สำคัญคือครูสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้จบด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาพื้นฐานภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาและไม่สามารถต่อยอดในขั้นสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดตั้งสถาบันภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ทั้งด้านการส่งเสริม วิจัยและพัฒนาการนำหลักสูตรไปใช้การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน การพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาสถานศึกษาและเครือข่ายการพัฒนาการเรียนการสอนทุกระดับ องค์กรวิชาชีพด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมไปถึงการให้บริการสื่อการเรียนรู้ สื่อ On-line การทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
    เมื่อวันที 5 กรกฎาคม 2560 สถาบันภาษาอังกฤษ ส่งมอบภาระงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ให้หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ตามที่สถาบันภาษาอังกฤษ ได้ดำเนินงานโครงการเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 และได้ขยายผลไปยังภูมิภาคโดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูแกนนำด้านภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) จำนวน 12 ศูนย์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
    ในการนี้ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาเห็นว่า หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีเครือข่ายศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจะบริหารจัดการโครงการและศูนย์ภูมิภาคได้คล่องตัวกว่า จึงสั่งการให้สถาบันภาษาอังกฤษ ส่งมอบภาระงานของโครงการดังกล่าวให้แก่หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รับไปดำเนินงานทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป